Academic Staff

Chair of Department

Academic Staff

Sessional Staff

  • Samantha Haley
  • Mayumi Fukuda-Oddie
  • Masako Kubo
  • Hirokazu Mashimo
  • Keiko Okabe
  • Ikuko Sorensen
  • Yuri Takahashi
  • Hiroko Komatsu